تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی بهار و تابستان 1393 شماره 6

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: بازتعریف برداشت های مختلف از دستور زبان در آموزش زبان انگلیسی در آسیا: زبانشناسی نظام مند-نقش گرا در عمل (Redefining conceptions of grammar in English education in Asia: SFL in practice)

کلید واژه ها: ادبیات کودکان زبان شناسی ساختارمند- نقش گرا تئوری سبک تربیت معلمان زبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
این مطالعه موردی به بررسی این موضوع می پردازد که یک معلم تایوانی که در یک دوره ی کارشناسی ارشد آموزش زبان شرکت کرده است چگونه از زبانشناسی ساختارمند- نقش گرا و آموزش سبک محور در طراحی و آموزش زبان به فراگیران زبان انگلیسی در تایوان استفاده کرده است. با استفاده از روش مدت دار قوم شناسی، نتیجه این تحقیق نشان داد که برداشت و تصور این معلم از دستور زبان از دیدی سنتی، محدود به جمله و متمرکز بر ساختار به فهمی کاربردی تر از ارتباطات پیوسته مابین سبک و ویژگی های متن تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر زمانی رخ داد که معلم توانست از زبانشناسی ساختارمند- نقش گرا برای فهم عملکرد زبان در ادبیات کودکان استفاده کند. با این وجود، میزان توانایی این معلم برای استفاده از زبانشناسی ساختارمند- نقش گرا و آموزش سبک محور در تمرینات کلاس تا حدی تحت تاثیر چارچوب برنامه ریزی شده ی اجباری تدریس و آزمون های رایج در مکانی بود که وی پس از بازگشت به تایوان در آن مشغول به کار شد. این تحقیق بیشتر در ایجاد فهمی جدید از دستور زبان در آموزش زبان انگلیسی و تربیت معلمان بهتر در آسیا کاربرد دارد.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: رابطه بین حافظه ی کاری و درک مطلب از طریق خواندن در زبان خارجی (The relationship between working memory and L2 reading comprehension)

کلید واژه ها: یادگیری زبان خارجی ظرفیت حافظه ی کاری حافظه کوتاه مدت واجی درک مطلب از طریق خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۷۵۱
از آنجایی که تحقیقات قابل توجهی بیان کننده نقش مهم حافظه کاری در فراگیری زبان اول می باشد، تحقیقات بر روی چنین نقشی از حافظه کاری در زبان خارجی به عنوان یک حوضه تحقیقاتی جدی، در حال وقوع است. در تحقیق حاضر، نقش حافظه کاری در توانایی خواندن در زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ٥٥ نفر زبان آموز در سه سطح مهارت زبانی مبتدی، متوسط و پیشرفته از یک موسسه خصوصی زبان در این تحقیق شرکت کردند. از کلیه این افراد دو تست حافظه که شامل یک تست تعیین ظرفیت حافظه کاری از طریق خواندن و یک تست تعیین ظرفیت حافظه کوتاه مدت واجی گرفته شد. از شرکت کننده گان در تحقیق همچنین خواسته شد که در یک تست درک مطلب که شامل خواندن دو متن و پاسخگویی به سوالات آن بود شرکت کنند. سپس از عملیات آماری رگرسیون استفاده شد که مشخص شود آیا رابطه ی معنا داری بین توانایی حافظه و توانایی خواندن وجود دارد یا خیر. نتایج این تحقیق بیان کننده ی رابطه معنا داری بین توانایی حافظه کاری و توانایی خواندن فقط در سطح مبتدی بود که دلایل احتمالی آن در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: مطالعه میان فرهنگیِ کنش گفتارِ درخواست: دانشجویان عراقی و مالایی (A cross-cultural study of request speech act: Iraqi and Malay students)

کلید واژه ها: مدیریت روابط درخواست توصیف کننده عوامل موقعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
تحقیقات متعدد نشان داده اند که اصطلاحات زبان شناسی و محدوده توصیف کننده های خارجی موجود در یک زبان از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. پژوهش حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان فرهنگی توصیف کننده های خارجی در کنش گفتار درخواست می پردازد. بدین منظور،پرسشنامه ای از 30 دانشجوی عراقی و 30 دانشجوی مالایی دانشگاه علوم مالزی جمع آوری شد. قالب نظریه مدیریت روابط اسپنسر اوتی (2008) برای آنالیز توصیف کننده های خارجی بکار گرفته شده است. داده های این تحقیق از پرسشنامه ای در قالب آزمون تکمیل گفتاری که از 8 موقعیت تشکیل شده جمع آوری شده است. داده ها سپس براساس طبقه بندی توصیف کننده های خارجی عاریه گرفته شده از بلام کالکا،هاوس و کسپرآنالیز شده است. هدف اولیه این تحقیق مقایسه تاثیرعوامل موقعیتی بر تحقق الگوی توصیف کننده های خارجی کنش گفتار درخواست بین دانشجویان عراقی و مالایی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند در مطالعات میان فرهنگی و بین فرهنگی موثر باشد.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی دلایل عملکرد افتراقی سوالات آزمون درک مطلب به زبان خارجی (A confirmatory study of Differential Item Functioning on EFL reading comprehension)

کلید واژه ها: درک مطلب رگراسیون لوجستیک نظریه پاسخ-سوال IRT عملکرد افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
مطالعه حاضر با استناد به فلسفه ی انکارپذیری پوپر سعی بر آن داشته تا به طور تجربی بررسی کند که آیا عواملی مانند جنسیت، آشنایی با موضوع متن، علاقه به موضوع یا محتوای متن، حدس زدن جواب سوالات، و عوامل مربوط به بافت اجتماعی می توانند بر پایه ی قوی از فلسفه ی انکارپذیری استوار باشند. در این مطالعه عملکرد آزمون درک مطلب 203 دانشجوی زبان ایرانی شامل 110 زن و 93 مرد به وسیله ی مدل آماری رگراسیون لوجستیک و نظریه پاسخ-سوال (IRT) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای عوامل آشنایی با متن و جنسیت تنها مدل رگراسیون توانست عملکرد افتراقی را نشان دهد که این نتایج تاثیر جنسیت را تایید می کرد ولی نتایج مربوط به آشنایی با متن کاملا متناقض بود. نتایج حاصل از دو مدل رگراسیون و IRT در خصوص درآمد و حدس زدن جواب سوالات در تضاد با یکدیگر قرار داشتند ولی نتایج مربوط به تحصیلات والدین و محل سکونت با هم همراستا بوده و تاثیری معنادار بر عملکرد افتراقی سوالات آزمون درک مطلب داشتند.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: ارتباط بین راهکارهای مهارت نگارش و نوع شخصیت دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (The relationship between writing strategies and personality types of graduate Iranian EFL learners)

کلید واژه ها: انواع شخصیت راهکارهای مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عموان زبان خارجی پرسشنامه نشانگر شخصیت مایر بریگز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
در سالهای اخیر، پژوهش در زمینه یادگیری زبان عوامل موثر بر انتخاب راهکارهای یادگیری زبان بویژه راهکارهای مهارت نگارش به منظور ارتقا یادگیری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. نوع شخصیت به عنوان یکی از عوامل موثر در کانون توجه پژوهش حاضر قرار دارد که هدفش مطالعه راهکارهای نگارش در رابطه با نوع شخصیت در چند دانشگاه ایران بود. به این منظور، پرسشنامه راهکارهای مهارت نگارش مورد استفاده قرار گرفت تا راهکارهای حافظه ای، شناختی، جبرانی، فراشناختی، اجتماعی و عاطفی مورد استفاده ۲۱۰ نفر شرکت کننده در این پژوهش را مشخص نماید. پرسشنامه مایر بریگز برای مشخص کردن نوع شخصیت شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل نظرات ابراز شده شرکت کنندگان رابطه معنی داری را بین راهکارهای ارتباطی و نوع شخصیت نشان می دهد. بر اساس نظرات ابراز شده همچنین مشخص شد که راهکارهای فراشناختی و شناختی پر بسامدترین راهکارها و راهکارهای حافظه ای با کمترین بسامد مورد استفاده قرار می گیرند.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی رابطه ی مابین ابعاد پیچیدگی، گستره، و قوت دانش دستوری فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی (Investigating the relationship among complexity, range, and strength of grammatical knowledge of EFL students)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابعاد دانش دستوری پیچیدگی دستوری وسعت دستوری قوت دستوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
ارزیابی دانش دستوری یکی از موارد تقریبا مغفول در تحقیقات رشته ی آموزش زبان با سوالات بی پاسخ فراوانی می باشد (پورپورا، 2004). مروری بر سازه دستوردر ادییات تحقیق بیانگر آن است که مدل های دستور زبان به صورت مکفی به ابعاد این دانش نپرداخته اند. تحقیق حاضر با استفاده از پیشنهادات اخیر در مورد ماهیت توسعه دانش دستوری اقدام به تهیه ی چارچوبی شامل ابعاد پیچیدگی، گستره، و قوت برای یافتن بهترین پیش بین وضعیت دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم کرده است. به این منظور، سند اولیه مشخصات آزمون دانش دستوری تهیه و توسط گروهی متشکل از هفت کارشناسی که در زمینه بررسی سند آزمون تربیت شده بودند مورد بازبینی قرار گرفت. سند مشخصات اصلاح و آزموی مبتنی بر آن به 158 فراگیر انگلیسی با سطوح مختلف توانش داده شد. سوالات با استفاده از نظریه کلاسیک آزمون و مدل راش تحلیل گردید. نتایج رگراسیون گام به گام حاکی از آن است که بهترین مدل پیش بین دانش دستوری فراگیران با توانایی پایین تر شامل گستره و قوت است در حالیکه برای فراگیران با توانایی بالاتر بهترین مدل پیش بین قوت و پیچیدگی است. این یافته دال بر آن است که سند مشخصات آزمون دانش دستوری می تواند شامل ترکیبی از صورتهای سوال مختلف برای اندازه گیری ابعاد مختلف این دانش باشد.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: رابطه میان استفاده از راهبردهای شنیداری، اضطراب آزمون و عملکرد آزمون شنیداری فراگیران ایرانی سطوح متوسطه و پیشرفته ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (Listening strategy use, test anxiety and test performance of intermediate and advanced Iranian EFL learners)

کلید واژه ها: متوسطه اضطراب آزمون استفاده از راهبردهای شنیداری عملکرد آزمون شنیداری پیشرفته فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
یادگیری یک زبان خارجی از طرفی با نوعی دانش راهبردی و از طرف دیگر با سطحی از اضطراب آزمون ارتباط دارد، اگرچه معمولا داشتن اندکی اضطراب آزمون طبیعی است. مطالعه اخیر به بررسی رابطه میان استفاده از راهبردهای شنیداری، اضطراب آزمون و عملکرد آزمون شنیداری فراگیران ایرانی سطوح متوسطه و پیشرفته ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخت. بدین منظور 80 فراگیرایرانی زبان انگلیسی ( 40 نفر در سطح متوسطه و 40 نفر در سطح پیشرفته ) در این تحقیق شرکت نمودند و پرسشنامه ی استفاده از راهبردهای شنیداری لی (1997)، مقیاس اضطراب آزمون ساراسون(1975) و دو مونولوگ از عملکرد آزمون شنیداری که از بخش شنیداری تافل TOEFL ETS)) انتخاب شده بود را کامل نمودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب آزمون وعملکرد آزمون شنیداری رابطه منفی معنی دار و بین استفاده از راهبردهای شنیداری و عملکرد آزمون شنیداری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که استفاده از راهبردهای شنیداری پیش بینی کننده ی بهتری برای عملکرد آزمون شنیداری است.به علاوه نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین فراگیران ایرانی سطوح متوسطه وپیشرفته ی زبان انگلیسی در میزان استفاده از راهبردهای شنیداری و میزان اضطراب آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵