اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و دوم بهار 1393 شماره 85

مقالات

۱.

بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده

۲.

بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی

۳.

تحلیل داده های ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چراغ در استان گیلان

۴.

بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی

۵.

رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP): مطالعه موردی منطقه سیستان

۶.

انطباق تولیدات داخلی و مزیت های صادراتی در یازار جهانی خرما: بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا

۷.

بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

۸.

انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن

۹.

مقایسه روش های اقتصادسنجی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار واردات ذرت ایران

۱۰.

اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸