ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی ""الایام "" طه حسین و"" روزها""ی محمد علی اسلامی ندوشن

۳.

بررسی تطبیقی زبان وبیان، اندیشه و عاطفه در شعرمقاومت نصرالله مردانی و محمود درویش

۶.

بررسی تطبیقی کنش های گفتاری مقامة « فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامة «المضیریة» از مقامات بدیع الزمان همدانی

۷.

جایگاه نوع ادبی اعترافات در ادبیّات فارسی (با تکیه بر مقایسه المنقذ من الضلال غزّالی با اعترافات آگوستین)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵