ذهن

ذهن

ذهن بهار 1391 شماره 49

مقالات

۱.

نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تأکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی(ره)

۳.

نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن

۶.

بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶