روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال شانزدهم زمستان 1392 شماره 4

مقالات

۱.

اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران

۲.

تأثیر تغییرات بهره وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی در ایران

۳.

بررسی قابلیت های دورکاری در ترویج و توسعة روستایی با استفاده از الگوی تحلیل

۵.

تحلیل نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاهای دهستان تاررود

۶.

نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعة روستایی: مطالعة موردی شهرستان خلیل آباد

۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان

۸.

عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان یافته در استان ایلام

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵