روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال شانزدهم پاییز 1392 شماره 3

مقالات

۲.

تحلیل مؤلفه های بازدارندة پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های صفی روستایی: مطالعة موردی شهرستان بویراحمد

۳.

عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه

۴.

بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای در اولویت بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمة محصولات کشاورزی: مطالعة موردی استان چهارمحال و بختیاری

۵.

عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه گذاری گندمکاران در روش ها و فناوری های مدیریت خشکسالی: مطالعة موردی شهرستان ورامین

۶.

زندگی روستایی از دیدگاه دختران روستایی شهرستان کرمانشاه

۷.

بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی

۸.

عوامل مؤثر بر استفادة زنان شالی کار مازندران از منابع اطلاعاتی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰