چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال دوم زمستان 1391 شماره 8

مقالات

۱.

پیش بینی موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های استاندارد ایزو برپایة روش تحلیل تشخیصی

۳.

ارائة روش شناسی تلفیقی با استفاده از مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت به منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی رویکرد مجموعه های راف

۴.

مدل یکپارچة انتخاب تأمینکننده در زنجیرة تأمین رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری RFID در صنایع ایران

۶.

پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی

۷.

بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰