چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال دوم پاییز 1391 شماره 7

مقالات

۱.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

۲.

طراحی مدل پیش بینی عملکرد بنگاه های اقتصادی در بازارهای رقابتی

۵.

زمان بندی شیفت کاری کارکنان چند مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک

۷.

ارائه مدلی برای پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی مورد مطالعه: صنعت خودرو

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰