نگره

نگره

نگره تابستان 1392 شماره 26

مقالات

۱.

به کارگیری دیدگاه های اجتماعی در آثار سلطان محمد نگارگر با استفاده از اصول و قواعد هنر اسلامی

۲.

مطالعة تطبیقی ویژگی های مشترک طراحی چهره های معنوی در تمدن های دینی (بودایی، مسیحیت، اسلام)

۴.

سنجش تناسبات رنگی در قالی ایرانی (مطالعة موردی : قالی صفوی)

۵.

بررسی تطبیقی نحوة آفرینش فضاهای معماری درآثار نگارگری حمام

۶.

روش هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰