نگره

نگره

نگره بهار 1392 شماره 25

مقالات

۱.

تجلی تفکرات شیعی در نوشتار انگشتری های عصر قاجار

۲.

تطبیق نقوش تزیینی معماری دوره تیموری در آثار کمال الدین بهزاد با تأکید بر نگاره «گدایی بر در مسجد»

۴.

مقایسة تطبیقی شیوة خط خوشنویسان تأثیرگذار در تولید نرم افزارهای خوشنویسی با شیوه های رایج در خط نستعلیق (شیوة کلهر و میرعماد) و خط ثلث (شیوة ترکی و عربی)

۵.

بررسی تأثیر ایدئولوژی و تفکر سیاسی در به کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی

۶.

ویژگی های حروف نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳