نگره

نگره

نگره زمستان 1391 شماره 24

مقالات

۱.

مطالعه و بررسی نسخه های خطی قرآن به کتابت بانوان دوره قاجار

۲.

بررسی سیر تحول چهره نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دوره صفوی

۳.

رویکردی جامعه شناختی بر زندگی رضا عباسی (با بررسی برخی تک نگاره ها)

۴.

بررسی و تحلیل شمایل شناسانه نگاره «کشته شدن شیده به دست کیخسرو»

۵.

بررسی تأثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دوره قاجار

۶.

بررسی موقعیت اجتماعی نقاشی دیورای پس از انقلاب در ایران (با رویکرد جامعه شناختی پی یر بوردیو)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰