مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج سال هشتم بهار 1392 شماره 23

مقالات

۲.

ارائه مدل انگیزشی اشتراک دانش کارکنان در شرکت های تولیدی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)

۳.

تحلیل نقش تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران دارو)

۶.

بررسی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه واحدهای صنعتی با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی: صنایع استان سمنان)

۸.

تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی)

۹.

مقایسه کارایی روش های ""سیستم کلونی مورچگان"" و ""برنامه ریزی خطی"" در مدل سازی مسأله زمان - بندی تولید جریانی

۱۰.

بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴