قبسات

قبسات

قبسات سال هفدهم تابستان 1391 شماره 64

مقالات

۱.

ابهامات مفهوم شناختی پلورالیسم دینی جان هیک

۲.

بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا(مک کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی

۴.

بررسی معناداری زندگی در اندیشه ملاصدرا و کی یر کگور

۶.

نقد و بررسی وابستگی روان شناختی اخلاق به دین

۷.

بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدارشناسی(تأکید بر اندیشه آلفرد شوتس) با مبانی نظری اسلام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱