راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم تابستان 1392 شماره 22

مقالات

۱.

بررسی نحوه هویت یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی

۲.

ساختار قداست بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

۶.

تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدل ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵