جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره 18

مقالات

۱.

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

۲.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

۳.

اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

۴.

شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

۵.

تحلیل فقهی - اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

۶.

طراحی مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا

۸.

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

۹.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

۱۰.

اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

۱۱.

شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

۱۲.

تحلیل فقهی - اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

۱۳.

طراحی مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا

۱۴.

تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲