جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 17

مقالات

۱.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

۳.

˜خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

۴.

˜بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تأکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری

۶.

˜تحلیل و رتبه بندی ریسکهای اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

۷.

˜الگوسازی عوامل مؤثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

۸.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

۱۰.

˜خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

۱۱.

˜بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تأکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری

۱۳.

˜تحلیل و رتبه بندی ریسکهای اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

۱۴.

˜الگوسازی عوامل مؤثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲