متین

متین

پژوهشنامه متین سال چهاردهم پاییز 1391 شماره 56

مقالات

۱.

حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی (س) و میرزا حسن بجنوردی

۲.

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلول های بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

۳.

بررسی رابطة قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (س)

۵.

احیا و اصلاح مقایسة رویکرد دینی شیخ و میرزا و امام (س)

۶.

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسر و حرج با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

۷.

جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی (س)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸