نگره

نگره

نگره تابستان 1391 شماره 22

مقالات

۱.

ریشه یابی آداب و رسوم ایلخانان در شاهنامة ابوسعیدی با تأکید بر نگاره های سوگواری

۲.

تبیین جنبه های نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامة قاسمی

۳.

استمرار نقش مایه های ظروف سیمین دورة ساسانی بر نقوش سفالینه های دورة سامانی نیشابور

۵.

قابلیت های هنر کمینه (مینی مال) درگرافیک محیطی شهری با تأکید بر نمونه های دیوارنگاره های شهری ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰