مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات حسابداری تابستان 1389 شماره 26

مقالات

۶.

رابطه بین اندازه شرکت و پیشتازی قیمت نسبت به سود حسابداری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵