مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم زمستان 1389 شماره 19

مقالات

۱.

ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و مدل برنامه ریزی آرمانی

۲.

مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودروساز ایرانی

۳.

رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی: الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی

۴.

اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران

۵.

ورود موفق شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک بین بنگاهی (موردکاوی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

۶.

روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

۸.

مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام

۹.

برنامه ریزی احتمالی چند هدفه برای بهینه سازی مسئله تعیین تعداد نیروی انسانی در سیستم های تولید کارگاهی

۱۰.

معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

۱۱.

رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب وکار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

۱۲.

بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر روند بودجه ریزی یک بانک با استفاده از یک مدل خطی عمومی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶