چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی تابستان 1391 شماره 6

مقالات

۱.

طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات درزنجیره تأمین

۶.

انبارش وجانمایی اقلام انباربااستفاده ازفناوری گروهی وبه کارگیری الگوریتم ابتکاری

۷.

اندازه گیری تغییرات بهره وری بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها وشاخص مالم کوئیست درشرکت های مدیریت تولید برق

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰