مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی آزاد سنندج زمستان 1391 شماره 22

مقالات

۱.

ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری

۵.

بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی وکنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (موردکاوی صنعت لوازم خانگی)

۱۱.

مدل ترکیبی تاپسیس فازی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارشات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴