مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم تابستان 1391 شماره 18

مقالات

۱.

نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگریِ مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)

۴.

رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳