مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) پاییز و زمستان 1390 شماره 16

مقالات

۵.

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی

۶.

رتبه بندی اماکن تاریخی شهر اصفهان از دیدگاه جهانگردان اروپای شرقی با استفاده از روش آریان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲