مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) بهار و تابستان 1390 شماره 15

مقالات

۱.

ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی (مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر)

۲.

ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران

۳.

الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری

۶.

مدل سازی ظرفیت کشش و مدیریت آثار تاریخی در نواحی گردشگری (مطالعه موردی: معبد آناهیتای شهر کنگاور)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲