مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی سال اول بهار 1391 شماره 1

مقالات

۱.

واقعیت اجتماعی «نمازخوانی» در ایران: بازخوانی «مطالعات نماز» و «نمازپژوهی ها»

۲.

رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی

۳.

تحلیل بازنمایی گفتمان های دینی در سینمای ایران

۴.

نحوه بازنمایی ارزش های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه شناختی آگهی های تلویزیون در ایران

۵.

ناسیونالیسم قومی و عوامل مؤثر بر آن

۶.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی

۷.

بررسی جامعه شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹