توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار سال چهارم بهمن و اسفند 1389 شماره 17

یادداشت ها

مقالات

۱.

بازاریابی حسی (مطالعات موردی) : کمپین حسی؛ استراتژی سامسونگ، ال جی، و جزیرهی Ibiza برای برتری در بازار

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۵
بازاریابی حسی"" از جملهی تازه ترین موضوعات بازاریابی است که نشریهی توسعه مهندسی بازار از شماره های 14، 15، و 16 آن را سرفصل اصلی مقالات قرار داده است. نخست گفتگویی با مدیر دپارتمان بازاریابی حسی و میدانی TMBA درج شد با عنوان ""بازاریابی حسی؛ تسخیر آیندهی بازاریابی."" در این گفتگو، محمد سالاری، مدیر دپارتمان بازاریابی حسی و میدانی شرکت TMBA، تعاریفی از بازاریابی حسی و هدفهای بازاریابی حسی را معرفی میکنند، و سپس با صراحت از بازاریابی حسی با عنوان عصر جدید بازاریابی نام میبرند. مطالعات موردی (Case Study) در همان شمارهی نشریه از کمپین هوندا، اییبی (ebay)، بنز، و جام جهانی خبر میداد که چگونه بازاریابی حسی را برای فعالیتها، کالاها، و محصولات خود اجرا کردند، و نتایج آن در مقایسه با فعالیتهای دیگر بازاریابی ارائه شد. در شمارهی بعدی نشریه (شمارهی 15، مهر و آبان 1389)، خوانندگان از اجرای بازاریابی حسی در کمپین پاناسونیک، بیام دبیلیو، و باشگاه آرسنال آگاه شدند. در شمارهی 16 از کمپین حسی ویمبلدون و سایت شبکهی مادران نوشته شد که تا چه حد بازاریابی حسی توانسته فراتر از تبلیغات سنتی، گسترهی وسیعی از مخاطبان را تحت پوشش عمیق و ژرف خود قرار دهد. در این شماره که پیش روی شما است، از سامسونگ و ال جی گفته میشود که برای به دست آوردن برتری در بازار پررقابت چگونه از بازاریابی حسی بیشترین بهره برداری را به عمل آوردند. شایستهی یادآوری است برای اطلاع از بازاریابی حسی، مطالعهی کتاب بازاریابی حسی، اثر شاز اسمیلانسکی توصیه میشود. این کتاب از سوی پرویز درگی و محمد سالاری در 352 صفحه ترجمه، و از سوی شرکت TMBA چاپ و منتشر شد.
۲.

روانشناسی فروش : فروشنده به مثابه روان درمانگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶
فروشنده""، فروشنده است. فروشندگی را نمیتوان با هیچ شغل و حرفهی دیگری مشابه دانست. با وجود این، میتوان مشابهتهایی بین فروشندگی و روان درمانگری جستجو کرد که سودزا است؛ بویژه آنکه فروشندگان با بهره مندی از مفاهیم، روشها، و تکنیکهای روان درمانگری میتوانند احتمال افزایش فروش خود را بالا ببرند. این اثر در پی معرفی آن مشابهتها ، و بیش از آن معرفی مفاهیم، روشها، و تکنیکهای روان درمانگری است که احتمال افزایش فروش را بالا خواهد برد.
۳.

تاریخ تحلیلی بازاریابی : بازاریابی؛ فراتر از 4پی و مدیریت نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸
2E=mc چه ربطی به بازاریابی دارد؟"" عنوان مقالهی استاد سینا قربانلو و همکار جوانش مهندس سپیده قربانلو است که از شماره های پیشین این نشریه، به سیر تحولات بازاریابی پرداخته اند. این سیر تحولات بازاریابی از مدیریت علمی تیلور آغاز شد و به 4پی مککارتی و مدیریت نام و نشان تجاری کاپفرر انجامید. در این شماره با نظریهی ارزش ادراک شدهی دان سکستون، استاد برجسته و کهنهکار بازاریابی در دانشگاه کلمبیا آشنا میشویم. نگاه تیزبین مؤلفان فراتر از تشریح دیدگاههای دان سکستون و تأثیر نظریهی او در بازاریابی است. در اثر حاضر که پیش رو است، فارغ از اشکالات 4پی جروم مککارتی، نخست درهم تنیدگی نظریهی ارزش ویژهی نام تجاری و ارزش ادراکشده مورد توجه است و سپس با جسارت عالمانه، تمایز و تفاوت این دو دیدگاه بیان میشود و در نهایت، در این شمارهی نشریه، با دیدگاه پیتر فیسک، فیزیکدان اتمی و نویسندهی کتاب ""نبوغ بازاریابی"" به پایان میرسد که میگوید: امروزه بازاریابی نه تنها مهمترین شغل در یک کسب وکار بلکه، مهمترین شغل دنیا است. شایستهی یادآوری است بتازگی ترجمهی این کتاب (پرورش نبوغ بازاریابی) از سوی استاد سینا قربانلو به پایان رسیده و ان شاءا... در آغاز سال 1390 این کتاب از سوی شرکت TMBA چاپ و توزیع خواهد شد.
۴.

مفاهیم بازاریابی : بازاریابی سبز، مشتریان سبز، تبلیغ سبز، قیمت گذاری سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۹
بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات میآفریند. چنین پارادایمی اکنون به دستورالعملهای وسیع شرکتها و مؤسسات انجامیده است تا بیش از پیش، مجموعهی متنوعی از پیوندها را در این ارتباط لحاظ کنند. این اثر نیز با پرهیز از حاشیه روی و غلتیدن به تعاریف متنوع از بازاریابی سبز، به اصلیترین موضوعات بازاریابی سبز میپردازد؛ نظیر مدیریت محصولات سبز، مصرفکنندگان سبز، طراحی سبز، محصول سبز، رضایت سبز، تبلیغ سبز، تصویر برند سبز، اعتماد سبز، بسته بندی سبز، و... علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر از تعریف بازاریابی سبز، سیر تکاملی بازاریابی سبز، آمیختهی بازاریابی سبز، سطوح بازاریابی سبز، سهام سبز، و بخش بندی بازار سبز به شمارهی 11، پاییز 1388 نشریهی توسعه مهندسی بازار مراجعه کنند. همچنین مطالعهی سرمقالهی شمارهی 12 - زمستان 1388 - با عنوان ""بازاریابی سبز؛ تعالی بازاریابی در عصر کنونی "" توصیه میشود.
۵.

روانشناسی تبلیغات : تبلیغ دهان به دهان، برند و دیگر هیچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱
روایت""، این تازه ترین چارچوب ارزیابی برای بررسی برندهای دنیا، نگاهی به تبلیغ ""دهان به دهان"" نیز دارد. در این رویکرد و نگاه درمییابیم تا چه حد ""تبلیغ دهان به دهان"" و ""برند"" در هم تنیده اند و تا چه حد ظرفیتهای پنهانی دارند که تا پیش از این نگاه و رویکرد، از آن غافل بودیم. این نوشتار افزون بر آن، نگاهی کارکردی و عملیاتی برای روانشناسان بالینی دارد و راهی تازه نشان میدهد برای درمانگران، تا از این دریچه به مراجعانشان بنگرند. چنین نگاهی، هم کار را برای درمانگران سهلتر میسازد، و هم راهی میان بُر برای دستیابی به زوایای پنهان شخصیت و رفتار آدمی نشان میدهد. فراتر از این، به نقش و اهمیت رسانه ها نیز میپردازد و نیاز انسانها را به رسانه ها بازگو میکند. قابل تأکید است که این اثر، دلیل قدرتمندیِ تبلیغ دهان به دهان را در قیاس با سایر تبلیغات محیطی، و تبلیغات تلویزیونی آشکار میسازد و از همین رو است که بیش و بهتر از گذشته درمییابیم که چرا تبلیغات دهان به دهان مؤثرترند. خاطرنشان میشود نویسندهی این متن در شماره های پیشین این نشریه نیز با همین نگاه روایت، تبلیغات را مورد ارزیابی قرار داده است و با مطالعات موردی، دیدگاههای خود را توضیح میدهد. با مراجعه به آن مقالات، این مقاله خواندنیتر میشود.
۶.

تبلیغات : تحلیل فنی – بصری تصاویر تبلیغاتی بنز و بیام دبیلیو

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸
مرسدس بنز و بیام دبیلیو، تنها از زاویهی تصاویر ثابت در این نوشتار مقایسه شده اند. این نگاه، نگاهی کاملاً ایستا و بدون پویایی است. اما ضرورت داشت تا از این منظر نیز هر یک از دو اتومبیل تجزیه وتحلیل شوند. گاه ضرورتها ایجاب میکند که یک تبلیغ به اجزایی تقسیم شود تا از منظری خاص، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به رغم این ضرورت، همواره باید به خاطر داشت که صرفاً در ترکیب کلی، و برآیند برآمده از اجزا است که میتوان اظهارنظر دقیقتری کرد. با شاهد مثال آب که پدیده ای کاملاً فیزیکی است، میتوان اندکی مسأله را روشنتر نگریست. آب ترکیبی است از هیدروژن و اکسیژن. به رغم این تجزیهی ساده، آب فراتر از هر یک از عناصر هیدروژن و اکسیژن است. آب به مراتب معنا و مفهومی فراتر از هیدروژن و اکسیژن دارد. مزه، طعم، رنگ، بو، و بسیاری از ویژگیهای آب، کاملاً متفاوت از هیدروژن و اکسیژن است. دربارهی سایر موضوعات نظیر تبلیغات که مجموعه ای از اجزای فیزیکی را در بر دارد، چون با ادراک آدمی، حافظه، نگرش، و... سروکار دارد، تجزیهی ساده در حد آسان سازی و برای بررسی موضوعی و مقطعی است. از این رو هرگونه بسنده کردن به این تحلیلهای برآمده از اجزاء، بررسیها را به بیراهه خواهد کشاند. به رغم آنچه پیشتر بدان اشاره شد، تحلیلهای خرد و جزئی اجازه میدهد ذره به ذره و با ظرافت، بدون تحلیلهای کلیشه ای به بررسی اتومبیل بنز و بیام دبیلیو از منظر تصاویر ثابت بنگریم که این اثر با شکیبایی آن را جستجو کرده است.
۷.

توسعهی شغلی : پنج سؤال برای داشتن یک تیم کاری خوب

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰
شاید به بهانهی اینکه زمان آن رسیده است تا یک محیط کاری جدیدی داشته باشیم، لازم باشد به یک بازنگری در تمامی سطوح سازمان دست بزنیم. روی سخن با رهبران کسب و کارهایی است که میخواهند بهترین نیروهایشان را حفظ کنند و به بیشترین بهره وری در سازمانشان برسند. 1- چرا افراد توانمند باید علاقه مند همکاری با ما باشند؟ بهترین رهبران بخوبی میدانند که افراد بااستعداد صرفاً با پول به حرکت درنمیآیند. این افراد به پروژه هایی احتیاج دارند تا هیجان کافی را برای آنها فراهم آورد. آنها دوست دارند بخشی از یک چیز بزرگتر از خودشان باشند. این وظیفهی رهبران است تا در محیط کسب وکار افراد را باانگیزه و مصمم نگه دارند. 2- آیا میتوانیم افراد توانمند را با نگاه اول تشخیص بدهیم؟ وقتی شرکت یا دپارتمان خود را به افراد مناسب تجهیز کردیم، آنگاه رهبر مناسب بودن دیگر کار چندان سختی نخواهد بود. براستی یکی از پرچالش ترین، و وقتگیرترین موضوعات برای رهبران، پاسخ به این پرسش است که چه کسی مناسب کدام شغل در سازمان است. وقتی زمان ارزیابی استعدادها میرسد، ویژگیهای شخص پابه پای تخصص او قابل بررسی می شود. آیا میدانیم چه ویژگی افراد باعث شده است تا در تیم به ستاره تبدیل شوند و چگونه میتوان افراد بیشتری با این ویژگیها یافت؟ 3- آیا افراد توانمندی در این حوزهی کاری وجود دارد که به دنبال کارکردن با ما نباشند؟ این یک بصیرت و شمّ عمومی است که همه آن را فراموش کرده ایم: بااستعدادترین افراد دوست دارند به کارهایی مشغول شوند که دوست دارند، با افرادی که از همکاری با آنها لذت ببرند، و پروژه هایی که آنها را به چالش بکشاند. نکته اینجا است که بایستی از بین این همه به اصطلاح جویای کار منفعل، افراد مناسب خودمان را پیدا کنیم. این افراد ممکن است خارج از سازمان ما باشند، یا شاید در دیگر بخشهای سازمان به کار اشتغال داشته باشند، اما واقعیت این است که آنها برای ما کار نخواهند کرد مگر آنکه شدیداً تلاش کنیم آنها متقاعد شوند با ما پیوند بخورند. 4- آیا توان آموزش افراد بااستعداد و توانمند را داریم تا به آنها یاد دهیم تیم و شرکت ما چگونه کار میکند و برنده میشود؟ حتی افرادی که کارهای نیازمند بیشترین تمرکز فردی (برنامه نویسهای نرم افزاری، طراحان گرافیکی، نخبه ها و تئوریسینهای بازاریابی) را انجام میدهند هم اگر از نحوهی عملکرد کل سازمان بیاطلاع باشند، قادر به ارائهی بهترین کارایی و اثربخشی خود نخواهند بود. این موضوع تا اندازه ای به آگاهی از گزارشهای مالی مربوط میشود: آیا همهی افراد میتوانند یاد بگیرند چگونه مانند یک معامله گر فکر کنند؟ البته این موضوع اساساً به درک مشترک بازمیگردد و اینکه آیا افراد باهوش سازمان میتوانند دیگر کارکنان مجموعه را با واقعیتهای اداره و مدیریت آن کسب وکار آشنا کنند؟ 5- آیا به همان اندازه که به دیگران سخت میگیریم، خودمان را هم مورد مؤاخذه قرار میدهیم؟ جای تریدی نیست که افراد مستعد و بلندپرواز دارای انتظارات بالایی برای خودشان، تیم یا شرکتشان، و همکارانشان هستند. به همین علت هم هست که در کارشان اینقدر سختگیرند. تست نهایی برای افرادی که در جایگاه بالاتری قرار دارند این است که آیا آنها همان ارزشها ، نگرشها، و طرز تفکری که میخواهند شاهد آن در دیگر افراد تحت مدیریت خود باشند را از خود بروز میدهند؟ به عبارت دیگر اگر خودمان را برای کار کردن به ما پیشنهاد بدهند، آیا آن را قبول میکنیم؟
۸.

مدیریت : آیا شما هم میخواهید شیوهی تفکر پیتر دراکر را بیاموزید؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹
این متن مروری است بر مقاله ای تحت عنوان ""فرایند تفکر استراتژیک: سه تکنیک دراکر."" هر یک از این استراتژیها با سؤالاتی آغاز میشوند و طوری طراحی شده اند که به بطن مشکلات پیچیدهی تجاری پی ببرند. دیل زند(Dale Zand) نشان میدهد که چطور طرح سؤال میتواند منجر به ایجاد استراتژیهای جدید، عملکرد رقابتی بهتر، و عوض شدن فرضیات نادرست شود. مثالهایی از شرکت آی بی ام و جنرال الکتریک، کاربرد شیوهی تفکر و درسهای پیتر دراکر را برای همهی رهبران تجاری در عمل نشان میدهد.
۹.

مفاهیم بازاریابی : حسابداری بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱
حسابداری بازاریابی شاید واژهی کاملاً دقیق و علمی نباشد، اما در پی آن است تا فعالیتهای بازاریابی بویژه بخشهای پنهان آن را مورد سنجش قرار دهد. حسابداری از اساس، فعالیتها را به عدد و رقم، هزینه و درآمد، و سود و زیان تبدیل میکند. این در حالی است که در بخشهای خاصی از بازاریابی نظیر تبلیغات، پیشبرد فروش، سمپلینگ، و مرچندایزینگ، هزینه ها کاملاً آشکار است اما نتایج، درآمدها، سود و زیان وضوح چندانی ندارد یا محاسبهی آن با دشواریهای زیادی روبه رو است. مدیران همواره تمایل دارند در قبال پرداخت هزینه های تبلیغات رادیو - تلویزیونی، بیلبورد، اتوبوس آگهی، مطبوعات و آگهینامه ها، از نتیجهی ریالی بازگشت سرمایهی این فعالیتها به صورت جداگانه آگاه شوند. پرسشی که پاسخگویی به آن میتواند تصمیم مدیران را آسانتر سازد. خوشبختانه با پیشرفت علوم و مطالعات میان رشته ای، ظرفیت بازاریابی برای پذیرش دیدگاههای گوناگون گسترش بیشتری یافته است و این در عمل میتواند برخی از پرسشهای پدید آمده را پاسخگو باشد. اثر حاضر نیز در پی چنین کوششی است تا محاسباتی را در اختیار مدیران بویژه مدیران حسابداری و مدیران مالی قرار دهد که نتیجهی ریالی بازگشت سرمایه را در فعالیتهای تبلیغاتی منعکس سازد. شایستهی یادآوری است توسعه مهندسی بازار تمایل دارد تا به بازتاب این نوع موضوعات بیشتر بپردازد، با این امید که عزم مدیران را برای تصمیم گیری در فعالیتهای بازاریابی بویژه در بخشهای پنهان آن نظیر تبلیغات، روابط عمومی تجاری، و... راسخ سازد.
۱۰.

تکنیکهای بازاریابی : بازاریابی پنهان در فرایند بازاریابی

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴
در بازاریابی پنهان به وسیلهی یک حرکت هوشمندانه کانون توجه رقیبان را به سویی دیگر متوجه میکنند در حالی که در طرف دیگر مشغول به جذب مشتریان تجاری هستند و یا با یک زرنگی آنها را مجبور میکنند کاری را انجام دهند که نباید انجام دهند و یا بالعکس جلوی انجام دادن کاری را که باید انجام دهند، میگیرند...
۱۱.

تبلیغات : تبلیغات پنهان در برنامه های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴
تبلیغات پنهان"" در شماره های پیشین نشریه تشریح شد. نخست تبلیغات پنهان در شبکه های خبری معرفی شد؛ اینکه چگونه شبکه های خبری در زاویه ای آشکار و پنهان، آرم و لوگوی کالا و محصوی را بیمهابا در چشم بینندگان فرو میکنند. در شماره های بعدی توسعه مهندسی بازار، از گسترش تبلیغات پنهان در دنیای شعر و موسیقی یاد شد؛ اینکه چگونه خوانندگان مشهور غرب از نام تجاری اتومبیل سازان برجسته، شرکتهای عکاسی، و گوشیهای موبایل به وضوح نام میبرند. در شمارهی سیزدهم - بهار 1389 - از نمونه های جدید تبلیغات پنهان در رمانهای گوناگون از جمله هری پاتر سخن به میان آمد که شکلاتهای خاص در آن تبلیغات میشود. از کوششهای پنتاگون در نشریهی شمارهی چهاردهم - تابستان 1389 - یاد شد که نخست بازیهای رایانه ای را تولید و پخش کرد تا در پرتو آن بتواند جنگ خلیج فارس را آشکارا به راه اندازد و از قبح آن بکاهد. در شمارهی 15 - سال چهارم، مهر و آبان 1389 - تبلیغات پنهان در فیلمهای کارتونی و انیمیشن عنوان شد که چگونه کارتون ملوان زبل توانست شرکتهای تولیدکنندهی کنسرو اسفناج را از ورشکستگی و انحلال برهاند. و در نهایت در شمارهی پیشین توسعه مهندسی بازار - شمارهی 16، سال چهارم، آذر و دی 1389 - از تبلیغات پنهان و غافلگیرانه در ورزش به تفصیل سخن به میان آمد. اما در شمارهی حاضر - شمارهی 17، سال چهارم، بهمن و اسفند 1389 - تبلیغات پنهان در مجموعه های تلویزیونی مورد بحث است. در این شماره درمییابیم که تلویزیون یک شیوهی زندگی را میفروشد، و در واقع نوعی از انتخاب را میفروشد؛ حتی در جایی که هیچ انتخابی وجود ندارد. حامیان مالی برنامه های تلویزیونی و تبلیغات پنهان کیستند؟ پاسخ این پرسش و بسیاری از هزینه های تبلیغات پنهان در برنامه های تلویزیونی، اطلاعات ارزشمندی است که این اثر تقدیم خوانندگان میکند.
۱۲.

خرده فروشی : مسئولیتهای اجتماعی و فعالیتهای منبعیابی در حوزهی خرده فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱
دورنمای خرده فروشان در حال دگرگونی است. سه عامل مؤثر در این دگرگونی عبارتند از: فعالیتهای منبعیابی جهانی، مسیرهای چندکاناله، و خلاقیتهای ارتباطی. بررسی و تشریح سه عامل مزبور، اصلیترین موضوعات این مقاله را تشکیل میدهد؛ با این توجه که مسئولیت اجتماعی شرکتها اکنون محور و مدار بسیاری از فعالیتها و از جمله خرده فروشیها قرار گرفته است. خرده فروشانی که به این مهم، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکتها کم توجهی نشان میدهند، از اساس از سوی مصرفکنندگان مورد کم توجهی و طرد قرار خواهند گرفت. جالب آنکه این مقاله به شرکتهایی نظیر ایکیا، غول توزیعکنندهی مبلمان در اروپا، اشاره دارد که در قالب دستورالعملهایی برای تأمینکنندگان، از تأمینکنندگان میخواهد که به این دستورات کاملاً وفادار باشند. عدم وفاداری سبب خواهد شد که تأمینکنندگان در مهلت زمانی معینی حذف شوند و تأمینکننده ای دیگر جایگزین خواهد شد.
۱۳.

خرده فروشی : دکوراسیون داخلی فروشگاه و قفسه بندی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷
خرده فروشی در دنیای کسب وکار، کاری پیچیده است؛ کسب وکاری برگرفته از تئوریهای متنوع علمی، همراه با ظرافتهای هنری. صاحبان خرده فروشیهای بزرگ از هر ذره و سانتیمتر محل کار خود بیشترین استفاده را میبرند تا بتوانند بیشترین فروش را به دست آورند. دقتهای خاص همراه با ظرافتهای هنری را به کار میگیرند تا آراسته ترین ویترین فروشگاه را در معرض دید و بازدید خریداران قرار دهند. هوشمندانه و پرسلیقه تابلوهای متنوعی را به کار میگیرند تا مشتریان بیشتری را به داخل فروشگاه بیاورند و موضوعاتی از این دست که در شماره های پیشین نشریهی توسعه مهندسی بازار در مقالات خرده فروشی چاپ و منتشر شد. قفسه بندی در این شماره موضوع اصلی است؛ نویسنده فرض را بر آن گرفته است که اهمیت ویژهی قفسه بندی نیازی به تأکید فراوان ندارد. بدین رو سرراست و مستقیم مجموعهی وسیعی از قفسه های فروشگاهها را معرفی میکند تا توجه بیشتر مشتریان را برانگیزد. راجع به هر نوع از قفسه بندیها و کارایی و کاربرد آن برای کالاها و محصواتی خاص، توضیحاتی کوتاه و گزیده میدهد، بیآنکه حاشیه پردازی کند. ویژگی ممتاز این اثر در آن است که افزون بر چیدمان داخل قفسه، به نرم افزارهایی اشاره میکند که بیشترین کمک را به صاحبان خرده فروشیها و فروشگاهها خواهد کرد.

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب : اجزای تشکیل دهندهی برند و مرئی کردن نامرئیها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵
اطلاع از تازه ترین کتابهای روز دنیا دربارهی بازاریابی، هم نیاز و هم علاقهی صاحبنظران، استادان، و دانشجویان بازاریابی است. این نیاز و علاقه به اطلاع از تازه ترین کتابهای روز دنیا، گاه در چنبرهی روزمرّگیهایا انبوه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و مشاوره ای مورد غفلت قرار میگیرد. این در حالی است کهیک مفهوم،یک واژه، ویا چند عبارت حاوی مفاهیم و واژه ها گاه میتواند دیدگاههای الهامبخشی را پدید آورد. ""توسعه مهندسی بازار"" با درک این نیاز و آن علاقه، هر بار کتاب یا کتابهایی را به اختصار معرفی میکند. سه دلیل برای این معرفی است: نخست آنکه، همین توضیحات کوتاه بتواند در پردازش اطلاعات جدید به یاری صاحبنظران آید، دوم آنکه، مترجمی با مطالعهی همین توضیحات کوتاه در صورت تمایل برای ترجمهی کتاب، امکانات خود را مهیا سازد، و سوم آنکه، ناشری را برانگیزد تا بر پایهی همین اطلاعات اولیه، ارزیابیهای خود را برای انتشار کتاب فراهم آورد. "" توسعه مهندسی بازار"" در این شماره نیز همچون شماره های پیشین باز هم کتابی دیگر از کاتلر، نویسندهی پرآوازهی بازاریابی دنیا، معرفی کرده است که در خردادماه امسال در انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شد. تازگی کتاب، اشتهار نویسندهی آن، و اقبال خوانندگان ایرانی به اندیشه های کاتلر در بازاریابی، سبب شد تا این کتاب در اولویت معرفی قرار گیرد. عنوان کتاب- اجزای تشکیل دهندهی برند، نادیدنیها را پدیدار میسازد-همانگونه که از نام آن برمیآید، در حوضهی برند یا نام و نشان تجاری است و باید دید و خواند که کاتلر این بار چه اندیشه هایی را به اتفاق همکارش برای علاقه مندان به حوزهی بازاریابی عرضه کرده است. کتاب اجزای تشکیل دهندهی برند، نادیدنیها را پدیدار میسازد، ظاهراً دومین کتابی است که کاتلر به اتفاق همکارش والدمر فور تسچ تألیف و تدوین کرده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸