راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ زمستان 1389 و بهار 1390 شماره 12 و 13

مقالات

۳.

برازش تجربی مدل های مفهومی ساختاری از دینداری

۴.

کاوش نظری در کرسی های آزاداندیشی

۵.

مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا: رویکردی اخلاق بنیان

کلید واژه ها: آموزش عالی معنویت گرایی یادگیری خدمات رایگان دانش اخلاق بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
۹.

نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش

کلید واژه ها: فرآیندهای مدیریت دانش توانمندسازهای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵