راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ زمستان 1389 و بهار 1390 شماره 12 و 13

مقالات

۳.

برازش تجربی مدل های مفهومی ساختاری از دینداری

۴.

کاوش نظری در کرسی های آزاداندیشی

۵.

مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا: رویکردی اخلاق بنیان

کلید واژه ها: آموزش عالیمعنویت گرایییادگیری خدمات رایگاندانش اخلاق بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
۹.

نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش

کلید واژه ها: فرآیندهای مدیریت دانشتوانمندسازهای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۳۹۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲