مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج بهار 1391 شماره 19

مقالات

۵.

تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) موثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
۹.

مدل معادله همزمان بر اساس روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته برای مطالعه اثر عوامل مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸