قبسات

قبسات

قبسات سال هفدهم زمستان 1391 شماره 66

مقالات

۶.

گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)

کلید واژه ها: تعارضتمایزالهیات طبیعیمکملیتتلاقی و تأییدمدل باربور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲