فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دوم بهار 1391 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی تاثیر شخصیت بر شادی در میان دانشجویان

تعداد بازدید : ۱۸۱۹ تعداد دانلود : ۸۰۰
هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین ابعاد شخصیت با شادی در میان دانشجویان است. روش: روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است.شخصیت دانشجویان به کمک پرسشنامه ای ترکیبی از دو الگوی Big–5 و MBTI مورد سنجش قرار گرفته و تاثیر آن بر شادی دانشجویان بررسی شده است. شادی دانشجویان به کمک مقیاس شادی آکسفورد که روایی آن در ایران بارها مورد تایید قرارگرفته است، در نمونه ای طبقه ای و تصادفی از 310 آزمودنی به کمک تحلیل رگرسیون مطالعه شد. یافته ها: یافته های تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب بین ابعاد روان ر نجوری، برون گرایی، وظیفه شناسی، احساسی بودن و قضاوتی بودن، با شادی، رابطه معناداری وجود دارد و سه بُعد سازگاری،گشودگی و حواس گرایی از الگوی رگرسیون حذف شده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تقریباً 45 درصد تغییرات متغیر شادی توسط ابعاد شخصیت، پیش بینی می شوند. نتیجه گیری: به منظور توسعه شادی در میان دانشجویان، طبق نظر محققان مختلف می توان تاکید داشت که، تا حدی می توان در تعدیل ویژگی های شخصیتی نفوذ کرد؛ لذا چنانچه توسعه شادی یکی از اهداف مدیران باشد، می توانند از طرق مختلف در آن تاثیر بگذارند و به کمک شیوه های مدیریتی به توسعه ویژگی هایی از قبیل ثبات عاطفی(در مقابل روان رنجوری)، برون گرایی، وظیفه شناسی و احساسی بودن بپردازند.
۲.

بررسی رابطه بین سبک هویتی دانشجویان با شادی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای شادی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۱۱
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک هویت افراد با شادی آنان بوده است. روش: روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه مورد مطالعه، تمام دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران بودند. با توجه به نمونه مورد مطالعه، 90 پرسشنامه توزیع شد که 78 پرسشنامه در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بین هویت، هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهدی با شادی ارتباط معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین بین هویت هنجاری و شادی، ارتباط معنی داری پیدا نشد. نتیجه گیری: تقویت برون گرایی دانشجویان، کاهش خود محوری، تقویت هم نوایی در حد متوسط، دستیابی به استقلال عاطفی و گرایش به مسئولیت پذیری، راهکارهایی هستند که سبک های هویتی و شادی را تقویت می نمایند.
۳.

مطالعه تطبیقی شادی و نشاط از دیدگاه اسلام و عهدین

تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
هدف در این پژوهش مقایسه و تطبیق شادی و نشاط در قرآن و عهدین موجود است. روش استفاده شده در این تحقیق روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که قرآن و عهدین در بسیاری موارد شادی کردن را تایید نموده و در برخی موارد، شادیی که عواقب سوئی را در پی داشته باشد را منع نموده اند. قرآن بیش از عهدین به معرفی عوامل شادی پرداخته است. از نظر ادیان الهی، شادی هایی که هم روحاً و هم جسماً باعث رشد و ترقی انسان بوده و او را از مسیر زندگی خارج ننماید، ممدوح و شادی هایی که هرگونه اذیت و آزاری برای سایر مردم فراهم آورد، مذموم شمرده می شود . نتیجه گیری: دین، موید آرزوها و شادکامی های اصولی انسان بوده، برای هدایت و دستیابی به آنها، برنامه و دستوراتی همچون: ایمان، اعتقاد و اطاعت را صادر کرده و از طرفی نیز با افسردگی، بی حالی و خودخوری، مخالف و با شوخ طبعی، خوش رفتاری، امیدواری، توانمندی و نشاط، موافق است.
۴.

مولفه های الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن و سنت

تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۶۷۳
هدف اساسی پژوهش حاضر، ترسیم الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی بر مبنای قرآن و سنت است. بر این اساس، سه سوال پژوهشی در خصوص «تاکید امام خمینی در رابطه با فرهنگ مطلوب دانشجویی»، «ارزشهای حاکم بر فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن و سنت» و «اعمال دانشجو در فرهنگ مطلوب دانشجویی از منظر قرآن و سنت» مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بود. یافته ها: یافته هایپژوهش نشان داد که عمده ترین مولفه های الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی بنا بر زمینه های مورد بررسی، شامل خدامحوری، حق مداری، آخرت گرایی، هدایت جویی، عقل ورزی، علم آموزی، هماهنگی با مسیر انبیا، نورانیت در علم و عمل و اخلاق، احترام به استاد، تلاش و کوشش، نظم و برنامه ریزی، نوآوری و خلاقیت، دوری از غربزدگی و اهتمام بر خودکفایی، شکرگزاری و دقت در انتخاب دوست است . نتیجه گیری: نتیجه ی پژوهش مبین آن است که فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن وسنت از جایگاه مهمی در منظومه ی فرهنگی اسلام برخوردار می باشد که با تبیین آن گامی اساسی در راستای عملیاتی نمودن اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان منادی اسلام ناب محمدی در عصر حاضر، پیرامون اسلامی شدن دانشگاه ها برداشته خواهد شد.
۵.

بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۴
هدف اساسی این پژوهش، بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی بر اساس روش توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی در سال 1385 است. حجم نمونه، برابر 360 نفر (180 پسر و 180 دختر)، با استفاده از فرمولهای آماری تعیین و انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه از نوع بسته، هدایت شده و منظم بود. به منظور تعیین اعتبار ابزار سنجش، ضمن مشورت با استادان صاحب نظر، پرسشنامه با چارچوب نظری تحقیق، تطبیق داده شد؛ یعنی تلاش شد، سوالات به گونه ای تنظیم شود که در جهت تعریف و تبیین متغیرها باشد. برای تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا، بیش از 75 درصد بود. برای توصیف اطلاعات، از شاخصهای آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و برای آزمون فرضیه، از روش آزمون پارامتری T برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که اولویت اول در معیارهای انتخاب همسر در هر دو جنس، اعتقاد و ایمان است. دومین اولویت در معیار انتخاب همسر از دیدگاه پسران، سلامت فکر و روان است در حالیکه دانشجویان دختر، این معیار را اولویت پنجم خود به حساب آورده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشجویان پسر و دختر در اولویت دادن به معیارهای انتخاب همسر، تفاوت معنی داری وجود دارد.
۶.

تحلیل رابطه بین نظام ارزشها و سلامت روانی دانشجویان کارشناسی ارشد؛ مطالعه موردی یکی از دانشگاه های دولتی ایران

تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف؛ این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نظام ارزشها و سلامت روانی و تعیین اولویت ارزشها در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از حیث بازنگری ادبیات و تحقیقات گذشته، از نوع تحقیقات کتابخانه ای و از نظر نوع مطالعه و جمع آوری داده، در شمار تحقیقات پیمایشی و کاربردی بود. نمونه مورد پژوهش، 75 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی از بین گروههای آموزشی موجود در این دانشگاه انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بررسی ارزشها و آزمون سلامت روانی بود. یافته ها؛ نتایج ضریب همبستگی چند متغیری در سطح اطمینان 95 درصدی نشان داد که بین ارزشهای زیبایی گرایی، مذهبی و اجتماعی با سلامت روانی، همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد، ولی ارزشهای سیاسی، اقتصادی و نظری با سلامت روانی همبستگی معنی داری نشان نمی دهند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزشها و سلامت روانی معنی دار نیست. نتایج به دست آمده از تاپسیس فازی نیز نشان داد که ارزش مذهبی و اجتماعی بیشترین اولویت و ارزشهای زیبایی گرایی و سیاسی کمترین اولویت را داشته اند. نتیجه گیری؛ تغییر سیاستها و برنامه ریزی های دانشگاهی برای موفقیت دانشجویان بر اساس ارزشهای کلیدی و اولویت دارتر مشخص شده در این تحقیق، باید مد نظر قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی شود
۷.

الگوی مطلوب فرهنگ دانشجویی در قرآن

تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۳۵
هدف: الگوی مطلوب فرهنگ دانشجویی از منظر قرآن کریم چیست؟ به عبارت دیگر؛ چگونه می توان با مراجعه به قرآن، الگویی برای فرهنگ یا همان ارزشها وهنجارهای مطلوب دانشجویی استخراج کرد؟ روش: روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هرمنوتیک است؛ بدین ترتیب که ابتدا آیه و تفسیر آن به صورت توصیفی - تحلیلی مورد نظر قرار گرفت و سپس به روش هرمنوتیک یا تفسیرشناختی، برداشت تربیتی به قصد پژوهش در خصوص مولفه ها و الگوی مطلوب فرهنگ دانشجویی ارائه شد. یافته ها: مولفه های اساسی برای فرهنگ دانشجویی مستخرج از قرآن عبارتند از: آشنایی، انس و الفت با قرآن، تعقل و اندیشه ورزی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، توجه به نقش دوستان، اجتماع و تاثیر ارزشمند علم وآگاهی در فرهنگ سازی و.... نتیجه گیری: مکتب اسلام، معیارها و شاخص هایی برای زندگی انسان ارائه می دهد که بدون تردید، توجه و به کارگیری آنها در یک نظام دانشگاهی، سعادت دنیوی و اخروی را می تواند به دنبال داشته باشد. نظام آموزش عالی قاعدتاً باید این ظرفیت و قابلیت را داشته باشد که این شاخصها را از طریق برنامه های درسی، فعالیتهای آموزشی و تلاشهای فرهنگی، تقویت کند و دانشجویان فرهیخته و متعهد به جامعه تحویل دهد.
۸.

بررسی تاثیر عوامل دینی و جمعیتی بر روی گرایشهای ارزشی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
هدف: تحقیق حاضر به منظور شناخت سنجش تاثیر عوامل دینی و جمیعتی بر روی گرایشهای ارزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و چارچوب نظری آن بر اساس نظریه رونالد اینگلهارت (1373) استوار شده است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. تعداد 285 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند: 1. بین میزان دینداری و گرایشهای ارزشی دانشجویان رابطه وجود دارد. 2. بین میزان دینداری (بعُد اعتقادی) و گرایشهای ارزشی دانشجویان رابطه وجود دارد. 3. بین میزان دینداری (بعُد اخلاقی) و گرایشهای ارزشی دانشجویان رابطه وجود دارد. 4. بین میزان دینداری (بعُد مناسکی) و گرایشهای ارزشی دانشجویان رابطه وجود دارد. 5. بین جنسیت و نوع گرایشهای ارزشی، رابطه وجود ندارد. 6. بین سن و نوع گرایشهای ارزشی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: کشور ما به لحاظ اقتصادی، جزء کشورهای جهان سوم است. لذا برای پیشرفت و آبادانی باید با تکیه بر ارزش ها و فرهنگ خود قدم بردارد. یکی از این ارزش ها، ارزش های فرامادی است که می توان با استفاده از تمام ظرفیتهای دینی در جهت تقویت آن گامهای موثری برداشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳