بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدیدخرداد وتیر 1390 شماره 47

مقالات

۷.

مدیریت زنجیره تامین توریسم با نگاهی به مسائل زیست محیطی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶