مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال نهم زمستان 1389 شماره 25

مقالات

۱.

ارزیابی زمینه های استقرار سازمان هولوگرافیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲.

بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری شرکتهای خودرو سازی با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

۴.

تبیین و بررسی روابط متقابل شاخص های مدل تلفیقی - EFQM BSC در شرکتهای برق منطقه ای

۶.

ارتباط بین مولفه های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۷.

ارتباط یادگیری سازمانی باتوانمند سازی کارکنان صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران

۸.

ارائه یک رویکرد برنامه ریزی امکانی تک هدفه جهت مدل سازی لجستیک بشر دوستانه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰