مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال نهم پاییز 1389 شماره 24

مقالات

۱.

ارائه چارچوب مفهومی عوامل و مولفه های مدیریت دانش مشتری در بانک ملی

۲.

طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی سفارش مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه : شرکت ساپکو)

۴.

سنجش عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

۵.

مدل ارزیابی و بهبود سطح کیفیت سازمان های نیمه متمرکز مبتنی بر رویکرد EFQM (مطالعه موردی شرکتهای برق منطقه ای)

۷.

به کارگیری روش های AHP فازی، TOPSIS و VIKOR جهت ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰