مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال نهم بهار و تابستان 1389 شماره 23

مقالات

۱.

طراحی مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی بر پایه متدولوژی تفکر ارزشی

۳.

بررسی راهکارهای توسعه برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی

۴.

بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی

۶.

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی سهم هر یک از عوامل در اثر بخشی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰