مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال هشتم پاییز و زمستان 1388 شماره 22

مقالات

۲.

کاربرد روشهای MADM فازی در طراحی مدل فرایند EFQM و شش سیگما برای سازمانهای دولتی

۳.

بررسی همبستگی بین عوامل تعیین کننده سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان

۴.

بررسی اثر اعتماد در پذیرش خدمات الکترونیکی(مطالعه موردی: دفاتر پلیس +10)

۵.

مدیریت بر تقاضای نیروی کار و بررسی و ظرفیت اشتغالزایی صنایع مختلف در اقتصاد ایران

۷.

بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰