پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس سال نهم تابستان 1390 شماره 26

مقالات

۱.

تجاری سازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاههای دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی

گفتگوها

۱.

نوآوری در محصول؛ راز ماندگری محصولات دانش بنیان در بازارهای بین المللی