پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس سال نهم بهار 1390 شماره 25

مقالات

۵.

مرکز علمی و فناوری کشورهای غیر متعهد و دیگر کشورهای در حال توسعه NAM S&T Center