بازار بین الملل

بازار بین الملل

بازار بین الملل سال سوم خرداد 1390 شماره 12

مقالات

۱۲.

مکمل قانون یارانه ها رسید

۱۸.

فوتبال در بن بست خصوصی سازی

۲۱.

الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت

۲۳.

بازرسی کالا، حلقه اطمینان زنجیره بازرگانی بین المللی

۲۴.

بازرسی اصناف از خود؛ چگونه؟

۲۵.

جسمی سالم، ظاهری زیبا