بازار بین الملل

بازار بین الملل

بازار بین الملل سال دوم دی 1389 شماره 9

مقالات

۱.

وداع با یارانه ها؛ سلام بر اقتصاد رقابتی

۲.

ساعت سرنوشت یک، دو، سه؛حرکت

۶.

ماموریت پایان ناپذیر

۷.

رقابت بر سر کاهش قیمت

۸.

برنامه ملی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات

۱۱.

بورس بدون یارانه ها؛ رازهای نهان

۱۲.

11پیشنهاد بورس

۱۷.

سرپوش بر اختلاف ها؛ خطر البته باقی است

گزارش ها