طب ورزشی

طب ورزشی

طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران دوره دوم بهار و تابستان 1389 شماره 4

مقالات

۱.

مقایسه میزان بروز آسیب های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران

۲.

تأثیر برنامه تمرین هوازی اینتروال، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی

۳.

اثر تمرینات قدرتی ماگزس بر قدرت، سرعت و چابکی بازیکنان برتر بسکتبال با ویلچر

۴.

آسیب های زنان والیبالیست نخبه ایران

۵.

تشخیص ناهنجاری های ستون فقرات با استفاده از نشانگرهای نصب شده روی زوائد خاری

۶.

بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی در مورد علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس

۷.

مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

۸.

مکانیزم بازیابی تعادل بدن در برابر اعمال اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحة ساجیتال در افراد مبتلا به کایفوسیس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹