برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه سال دوازدهم پاییز و زمستان 1386 شماره 105

مقالات

۱.

استفاده از رویکرد فقر قابلیتی در تحلیل اثر بخشی سیاست های مبارزه با فقر در ایران طی سال های پس از انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۶۵
۲.

بررسی آثار سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

۳.

مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۰