اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی و اقتصادی تیر 1366 شماره 10

مقالات

۱.

اهمیت استراتژیک اروند رود و پیشینه تاریخی آن

۲.

صنعت زدایی و صنعتی شدن مجدد در خاورمیانه

۶.

نفت و بازار بین المللی انرژی در آغاز آخرین دهه قرن

۷.

نقش افزایش درآمد نفت در شکل گیری تورم و شتاب نرخ رشد آن در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹