زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج تابستان 1389 شماره 3

مقالات

۲.

بررسی موسیقی در غزل های سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی

۳.

خودباوری نه خودباختگی

۴.

زندگی، آثار و عرفان شیخ حسن مولاناباد

۸.

مقایسه تطبیقی شخصیت پردازی و درونمایه در دو رمان جای خالی سلوچ و خوشه های خشم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱