زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج زمستان 1388 شماره 1

مقالات

۱.

الهی نامه عطار، بحر وافر یا بحر هزج ؟

۲.

بررسی تطبیقی بخشی از ترجمه ی رساله ی قشیریه با متن اصلی عربی و استخراج کاستی های

۴.

جا به جایی اسطورة آفرینش به صورت خلقت عددی در اسرائیلیات

۵.

چگونگی بازتاب مسألهی کلامی جبر و اختیار در

۷.

مقایسهی دو چامهی خاقانی شروانی و ملا محمود بیخود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱