علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز تابستان 1388 شماره 28

مقالات

۳.

مدل سازی خشکسالی در استان فارس با استفاده از تحلیل سری های زمانی

۴.

روند تغییرات دمایی و یخبندان در شهر تهران و میزان شباهت ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از ضرایب آماری و اقلیمی،طی دوره آماری(1364-1384)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸