علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز زمستان 1383 شماره 17

مقالات

۱.

بررسی نقش تغییرات کاربری بر پویایی آبراهه اصلی و بروز تغییرات اساسی در دشت های سیلابی نواحی کوهستانی (مطالعه موردی دره لیقوان واقع در دامنه شمالی توده کوهستانی سهند)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸