آینه میراث

آینه میراث

آینه میراث زمستان 1385 شماره 35

مقالات

۵.

مارکانتونیو میکییل ونیزی و زایچه عطارد او (تاریخچه علم احکام و نجوم در دوران تجدید حیات)

۱۰.

بررسی تاریخی و علمی روی آهارهای مورد استفاده در نسخ خطی و مینیاتورهای ایرانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱