روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه زمستان 1389 شماره 4

مقالات

۲.

نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی­های مرتع­داری و جنگل­داری از لحاظ میزان اشتغال­زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان

۳.

تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه­ریزی توسعه روستایی در کشور بر اساس رویکرد برنامه­ریزی ارتباطی

۴.

عوامل تعیین­کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان

۵.

چالش­های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰