روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه پاییز 1389 شماره 3

مقالات

۱.

راهبرد های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

۲.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی جهت اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت

۳.

اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت­رود بم

۴.

تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات­رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه

۶.

آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان

۷.

بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره برداری از صنایع روستایی دراستان اصفهان

۸.

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی

۹.

مشارکت اجتماعی در حاکمیت و مدیریت آب: چشم اندازهای حیاتی و جهانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵